HOMO NATURALISMenu

Strona Główna


Historia


Rozwój Zrównoważony


Program Konferencji


Organizatorzy


Komitet Naukowy


Partnerzy i Patroni Medialni


Zgłoszenia Uczestników


Publikacja


Konkurs Dla Licealistów


Relacja i zdjęcia


Linki


Noclegi i Wyżywienie


Dojazd


Kontakt


Publikacja

Szanowni Państwo,

Poniższe zasady zostały opracowane jako zasady uniwersalne, a zatem kierowane zarówno do osób doświadczonych, jak i tych z Państwa, którzy pisać będą artykuły naukowe po raz pierwszy. Zachęcamy do przygotowania tekstów będących rozprawą teoretyczną z własną tezą (np. wskazanie problemów otwartych, formułowanie nowych hipotez) lub artykułów opartych na badaniach własnych a nie tylko takich, które stanowią przegląd literatury.

Ważna uwaga: Każdy autor przeprowadza korektę we własnym zakresie. Zalecamy Państwu kontakt z opiekunami naukowymi, pracownikami naukowymi podczas przygotowywania tekstów. Gotowe artykuły prosimy przesyłać na adres: homonaturalis(at)us.edu.pl do 31 marca 2009. Wszelkie pytania prosimy kierować na nasz adres e-mail.

ZASADY PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

Język artykułu: polski

Objętość: do 10 stron A4

Edytor tekstowy: Microsoft Word, format pliku: .doc

Czcionka: Times New Roman, 12, justowanie do obu marginesów

Marginesy: górny - 2,5, dolny - 2,5, lewy - 2,5, prawy - 2,5.

Interwał (odstęp między wierszami): 1,5 wiersza

Tabulator (wielkość wcięcia wierszy akapitowych): 1,0 cm

Ewentualny rysunek: czarno-biały, zapisany w formacie tiff lub jpg. Rysunki powinny być wykonane techniką komputerową. Nie należy nadsyłać fotokopii i rysunków skanowanych.

W tekście artykułu można stosować śródtytuły.

Tekst artykułu:

1. Lewy górny róg:

Informacje o autorze - imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy, dokładna nazwa uczelni i wydziału, w przypadku studentów: nazwa kierunku, w przypadku pracowników naukowych: nazwa katedry/zakładu.

2. Poniżej:

- Tytuł artykułu - czcionka Times New Roman, 12, pogrubiony.

- Tytuł artykułu w języku angielskim - czcionka Times New Roman, 12, pogrubiony.

- Streszczenie w języku polskim na maksymalnie 150 słów przed wstępem - czcionka Times New Roman, 10.

- Streszczenie w języku angielskim (Summary) na maksymalnie 150 słów, po podsumowaniu (wnioskach) - czcionka Times New Roman, 10.

Ilość słów można łatwo sprawdzić, zaznaczając tekst, w którym chcemy policzyć słowa i wybierając: Narzędzia: Statystyka wyrazów.

JAK STOSOWAĆ ŹRÓDŁA, CZYLI O PRZYPISACH BIBLIOGRAFICZNYCH

W każdym wypadku powoływania się na źródła (literatura, internet i inne) prosimy stosować przypisy. Jeśli powołujemy się i nie przepisujemy słów dosłownie - stosujemy tylko przypis. W przypadku dosłownego przepisania fragmentu np. książki, konieczne jest stosowanie cytatów i przypisu na końcu cytatu. Cytujemy w cudzysłowie, bez kursywy (chyba, że jest źródłowa); jeżeli zostaje opuszczony fragment cytatu, należy to zaznaczyć trzema kropkami w nawiasie (...).


a) prosimy stosować tak zwany przypis dolny (na każdej stronie), czcionka 10
b) interpunkcja przypisów w tekście głównym - wzór:

"Teza ta nie neguje poprzednich ustaleń" [1].

Teza ta nie neguje poprzednich ustaleń[2] .


c) w przypisach bibliograficznych tytuł źródła prosimy pisać kursywą, tak jak w prezentowanych przykładach poniżej. Prosimy podawać dokładne tytuły. Przypisy bibliograficzne dolne są bowiem jednocześnie bibliografią artykułu.

Jak tworzyć konkretne przypisy, przykłady

A. Publikacje zwarte, jeden autor:

Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2001, s.23.

B. Prace zbiorowe:

Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży , red. Giermanowska E., Racław-Markowska M., Warszawa 2003, s. 30.

W przypadku więcej niż trzech autorów podaje się tylko pierwszego i dodaje się skrót: i in.

C. Artykuły (pod pojęciem artykułu rozumie się niezależny tekst stanowiący część publikacji), jak również rozdziały książek w publikacjach pod redakcją, jeśli podany jest w nich autor konkretnego rozdziału:

Borys T., Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru, [w:] Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. Papuziński A., Bydgoszcz 2005, s. 67.

D. Czasopisma:

Kruszka M., WTO i usługi finansowe. Zobowiązania europejskich państw okresu transformacji, Bank i Kredyt, 2003, nr 8, s. 13-24.

E. Materiały elektroniczne (rodzaj nośnika podajemy w nawiasie kwadratowym):

Kopaliński W. , Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, [CD-ROM], wersja 1.0.3.16, Łódź 1998, aktualizowane w dniu 25.11.1998.

F. Źródła internetowe (ważne jest podanie dnia, w którym skorzystaliście Państwo z danej informacji):

Bobińska M., Ryzykowny kurs , [w:] Gazeta Prawna [online], 2002-06-03, nr 105 (2002), [dostęp: 27 marca 2003], s. 2, <http://archiwum.infor.pl/gp/p180>

voir dire , [w:] Law Dictionary [online], [dostęp: 9.11.2008], <http://dictionary.law.com/default2.asp?typed=voir+dire>.

Oprócz tych przypisów, które określa się jako przypisy bibliograficzne, można stosować także przypisy rzeczowe - w celu ewentualnego objaśnienia lub komentowania fragmentu tekstu głównego.

[1]

[2]

[powrót]

..::© Mateusz Stępień 2008::..